Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS, so sídlom Saratovská 2926/21, 93405. Levice, IČO 47 834 439 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.parfumbiznis.sk (ďalej len "systém").
 
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.parfumbiznis.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
 
1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Kupujúcim môže byť aj nezaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 
1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 
2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.
 
4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
 
* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho
Za kúpnu zmluvu potvrdenú z oboch strán sa považuje objednávka od zákazníka potvrdená e-shopom a zaslaním potvrdzujúceho mailu zákazníkovi. Potvrdzujúci mail je zasielaný automaticky interným systémom.

* v prípade zistenej chyby ceny tovaru zobrazovanej na e-shope. Pred odstúpením od zmluvy bude zákazník informovaný predávajúcim o tejto skutočnosti. Zákazníkovi je navrhnutá správna cena tovaru, ak s ňou nesúhlasí, predávajúci zruší takúto kúpnu zmluvu na základe nesúhlasu so správnou cenou.
* Predávajúci má právo zrušiť kúpnu zmluvu so zákazníkom, ktorý v minulosti viacnásobne neprebral objednaný tovar na dobierku. V taktomto prípade je zákazníkovi potvrdená objednávka stornovaná a kúpna zmluva zrušená. O tejto skutočnosti bude zákazník informovaný ešte pred zrušením kúpnej zmluvy. Má však možnosť predísť tomuto rozhodnutiu a to zaplatením za tovar prevodom. V tomto prípade objednávka bude vyexpedovaná.

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov sú uvádzané bez DPH.

5.2 Ceny poštovného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Predávajúci Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS si balné neúčtuje.

6.2 Poštovné hradí predávajúci v prípade platby prevodom na účet alebo systémom Sporopay.

 
6.3 Pri osobnom odbere sa neúčtujú žiadne poplatky.


6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.5 Pri tovare zasielanom na dobierku je účtované dobierečné 1,10 € + poštovné v závislosti od hmotnosti zásielky nasledovne:
0g-500g - 1,60 €
500g-1kg - 2,30 €

1,001 kg-5kg  - 2,50 €

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS uvedené v mailovej notifikácii.
7.2. Platba službou Sporopay pre zákazníkou Slovenskej sporiteľne po prijatí objednávky.
7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7.4. Platba formou dobierky.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Tovar je po prijatí platby objednaný z externého skladu a následne expedovaný zákazníkovi.
 
8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 
8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty,na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.
 
8.4 Tovar je možné si prebrať aj osobne na adrese prevádzky alebo po dohode s predávajúcim Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS na určenom mieste, nie však vo vzdialenosti viac ako 5km.

8.6 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 
8.7 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
 
8.8 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, pokiaľ tovar, ktorý si kupujúci objednal nemá kratšiu dobu záruky ako 24 mesiacov už od výroby.
 
9.2 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS je odoslaná elektronická faktúra a aj papierová faktúra dodaná spolu s tovarom platná ako daňový doklad. Platnosť ako záručný list majú obidve formy faktúr.
 
9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS
Saratovská 2926/21
934 05, Levice

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.parfumbiznis.sk

10.1 Predávajúci Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS upozorňuje, že informácie uvedené na www.parfumbiznis.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Predávajúci Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Predávajúci Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Predávajúci Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje, ktoré sú poskytované na plnenie objednávky sú nasledovné:
Meno, priezvisko, dodacia alebo aj korešpondenčná adresa, tel.č., mailová adresa.


 

2. Údaje uchovávame na dobu potrebnú na archiváciu účtovných dokladov. Znamená to, že na serveri vybavené objednávky ponechávame po maximálnu dobu 5. rokov, faktúry v netlačenej ale aj tlačenej verzii archivujeme 10 rokov.


3. Po skončení doby platnej podľa zákona sú faktúry vymazané a účtovné doklady, ktoré boli vytlačené sú skartované, aby nedošlo k úniku osobných údajov.


4. Vaše osobné údaje - adresu, meno, priezvisko, tel.č. alebo aj mail, poskytujeme Slovenskej pošte na účely doručenia objednávky.


5. Cookies - súbory cookies používame na e-shope Parfumbiznis.sk len na vylepšenie užívateľského prostredia, zjednodušenie nákupov na e-shope a štatistiky Google Analytics.


6. Google Analytics - v štatistikách sa nenachádzajú osobné údaje ako je meno priezvisko, adresa, telč. ani mailová adresa. Štatistiky sú len na základe geografických údajov, na základe IP adresy. Zisťujeme ich kvôli počtu návštevnosti, noví versus vracajúci sa zákazníci V tomto prípade ste podľa týchto údajov neidentifikovateľný ako dotknutá osoba.


7. Heureka.sk - pri zadaní objednávky máte možnosť si zvoliť, že sa nechcete zúčastniť nezávislého hodnotenia internetových obchodov v rámci služby "Overené zákazkními". Dotazník, ktorý Vám server Heureka.sk pošle na Vašu mailovú adresu 10 dní od zadania objednávky nemusíte dostať pokiaľ nesúhlasite. V takom prípade Vaša emailová adresa a číslo Vašej objednávky nebude spracovávané serverom Heureka.sk V prípade, ak súhlasíte s tým, aby ste tento dotazník dostali, je potrebné kliknúť na súhlas. Tento súhlas je opt-out, je potrebné odkliknúť to že Nechcete dostávať dotazník.


8. Mailing list - Ak aj ako dotknutá osoba udelíte súhlas na zasielanie marketingových emailov, vo väčšine prípadov vám budeme posielať informácie formou sms správy alebo zavoláme. Uprednostňujeme bezprostrednú komunikáciu so zákazníkmi. Súhlas s tým aby ste dostávali takéto informácie môžete odvolať kedykoľvek.


9. Profilovanie dotknutých ôsob - Na internetovom obchode Parfumbiznis.sk k automatizovanému profilovaniu dotknutých osôb nedochádza. Vzhľadom na časté akcie na rôzne produkty, nie je možné, aby sme Vás informovali o každej akcii. Preto sa Vás ako zákazníka budeme pýtať, o aké informácie presnejšie máte záujem, v prípade že ste potvrdili súhlas na spracovanávanie údajov na účel zasielania marketingových informácií mailom.
Profilujeme aj podľa toho, čo ste si v minulosti objednali, pokiaľ ste si nežiadali dostávať informácie z jednotlivej oblasti.


10. Osobné údaje, ktorými disponujeme na e-shope Parfumbiznis.sk získavame priamo od dotknutých osôb. Žiadne z údajov nezískavame od tretích strán.


11. Internetový obchod Parfumbiznis.sk nepredáva Vaše osobné údaje tretím stranám a ani ich neposkytuje bez Vášho súhlasu iným spoločnostiam na marketingové účely.


12. Ak by došlo k úniku Vašich osobných údajov, tak by sme Vás okamžite informovali ako dotknutú osobu a taktiež podáme informáciu aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
Medzi úniky radíme: zaobchádzanie s Vašimi údajmi a spracovávanie údajov mimo Vášho súhlasu.
útok hackerov a následné odcudzenie údajovVaše nové práva.
1.
Právo na zabudnutie - výmaz údajov na požiadanie. Žiadosť o vymazanie údajov je potrebné poslať mailom. Takáto žiadosť bude vybavená hneď ako to je možné, najneskôr do 15 dní od prijatia žiadosti.

2. Právo na informácie o všetkých spracovávaných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícii - taktiež na požiadanie mailom alebo písomne Vám pošleme výpis všetkých údajov, ktoré archivujeme alebo spracovávame. Lehota na spracovanie takejto žiadosti je 30 dní. Avšak taktiež sa budeme snažiť spracovať žiadosť v čo najkratšom čase.


3. Právo na zmenu údajov - akúkoľvek zmenu v údajoch môžete vykonať po prihlásení sa na konto na e-shope Parfumbiznis.sk Pokiaľ nemáte zriadenú registráciu na e-shope Parfumbiznis.sk stačí nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a zmenu údajov budeme akceptovať a údaje v systéme prepíšeme.


4. Právo na migráciu údajov -  doposiaľ ste sa ako odberateľ s takouto možnosťou nestretli. Máte možnosť požiadať nás mailom alebo aj telefonicky o presun údajov k inému "spracovávateľovi" ako dotknutá osoba= kupujúci. Spracovávateľ môže byť ktorákoľvek firma, e-shop, či spoločnosť. Technické riešenie presunu údajov sa konkrétne dohodne s Vaším požadovaným spracovateľom.


5. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov na účely zasielania marketingových emailov. Žiadosť o odvolanie súhlasu so spracovaním so spracovaním údajov na účely zasielania marketingových emailov máte možnosť zaslať formou mailu alebo sms, prípadne ho máte možnosť odvolať aj vo svojom konte, pokiaľ ste v minulosti súhlas dali.


6. Právo na odvolanie súhlasu s cookies


7. Právo na to, že si neprajete byť profilovaný podľa Vašich objednávok alebo informácií, ktoré ste nám poskytli.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018.

 


Copyright 2014 - 2022 © Parfumbiznis
počítadlo.abz.cz